Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor

TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

Începând cu data de 25.05.2018, a devnit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Politica privind prelucrarea și confidențialitatea datelor

1. Scop – definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

2.1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale persoanelor cu care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA derulează contracte ocazionale, reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului, Împuterniciților Clientului.

2.2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau persoanelor fizice desemnate de către un Client (chiar și după încetarea relației contractuale) al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA .

2.3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA .

2.4. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA .

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării de cookie-uri.
  2. Confidențialitatea datelor
  3. Scop – Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și se aplică următoarelor persoane, denumite împreună în mod generic „Persoane vizate”:
– Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), potențiali clienți, persoane cu care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA încheie contracte ocazionale, reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului,;
– Persoanele de contact, reprezentanții legali sau convenționali, colaboratorii, angajații și/sau persoanele fizice desemnate de către un Client (chiar și după încetarea relației contractuale) al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

– Persoanele de contact, reprezentanții legali sau convenționali, colaboratorii, angajații și/sau persoanele fizice desemnate de către un partener contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA;

– Angajații TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA;

– Vizitatorii site-urilor TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

Accesânad linkul următor puteți consulta Politica de utilizare Cookies:
– Politica de utilizare cookies

Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor (acolo unde este cazul), scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restrictionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

2.Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Relația TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA – Client persoană fizică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale persoanelor cu care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA derulează contracte ocazionale, reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului,;

În vederea comercializării serviciilor de curățenie, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și legislația subsecventă.

2.1.1. Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului (denumiți împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA la inițierea relațiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derulării acestora.

2.1.2. Scopurile prelucrării datelor caracter personal

TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

2.1.3.1. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele cu caracter personal pentru: executarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite prin preluarea în pagina web a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; cunoașterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului; gestiunea administrativ-financiară; gestionarea controalelor efectuate de autorități; păstrarea, depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.  Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

2.1.3.2. În vederea încheierii și executării contractului dintre Client și TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, aceasta prelucrează datele cu caracter personal pentru: încheierea, derularea și gestionarea relației contractuale cu Clientul, în vederea furnizării produselor și serviciilor ce intră în sfera obiectului de activitate al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA; constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în instanță; gestionarea reclamațiilor și sesizărilor primite cu privire la produsele și/sau serviciile contractate.

2.1.3.3. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, în contextul desfășurării obiectului sau de activitate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele cu caracter personal pentru: îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor și a reglementărilor interne (inclusiv optimizarea costurilor și a bugetelor).

2.1.3.4. În baza consimțământului exprimat de către Persoana vizata cu ocazia deschiderii relației comerciale sau în alte situații, după caz, pentru următoarele scopuri:

– Marketing direct, prin comunicarea de informații și/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii și activități ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și/sau ale partenerilor acesteia, precum și efectuarea de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile actuale și/sau viitoare ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și/sau ale partenerilor acesteia;

– Analiza unor detalii comportamentale necesare în vederea generării de oferte personalizate de produse comercializate de TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA la cererea persoanei vizate.

– Generarea de oferte și comunicări personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implică un proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) și care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele persoanei vizate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct în contextul relației mele contractuale cu TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, precum și datele pe care le furnizează partenerii contractuali ai TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA. Tehnicile informatice/algoritmii folosiți permit TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să identifice preferințele mele în ceea ce privește unele dintre categoriile de produse și servicii puse la dispoziție de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, de către partenerii TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA. În urma preferințelor astfel conturate și a altor detalii care rezultă din comportamentul avut în contextul relației contractuale, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA îmi va aduce în atenție oferte axate în special pe categoriile de produse și servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor în acest scop prezintă beneficiul de a mi se pune la dispoziție oferte cât mai adaptate nevoilor și intereselor mele. De asemenea, ținând cont de faptul că TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA își dorește să îmi comunice oferte personalizate, în funcție de preferințele și interesele manifestate, am luat cunoștință că este posibil ca ofertele vizând produse și servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul să nu îmi fie aduse la cunoștință.

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fară a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

2.1.4. În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării produselor și serviciilor ce intră în sfera de activitate a TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

2.1.5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizată, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate, reprezentanții TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, parteneri contractuali ai TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, împuterniciți ai TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații internaționale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței.

2.1.6. Durata prelucrării

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA va prelucra datele cu caracter personal pe durata derulării relației comerciale, precum și ulterior, atunci când există o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.7. Transferul datelor cu caracter personal.

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României respectiv în state din cadrul UE/ SEE.

Este posibil ca pe parcursul desfășurării activității, statele de transfer mai sus menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea.

2.1.8. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care persoana vizată consideră necesar.

2.1.9. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.10. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, precum și cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest context, te rugăm să ne transmiți solicitarea la următoarea adresă: hello@drtichil.ro.

2.1.11. Informarea  privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului.

2.2. Relația TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA – Client persoană juridică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau persoanelor fizice desemnate de către un Client (chiar și după încetarea relației contractuale) al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

2.3 Relația TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

În măsura în care oricare partener contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA pentru sau în legătură cu încheierea și/sau executarea unui Contract, având în vedere faptul că TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA are obligația să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv în contextul drepturilor TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prevăzute în Contract, daca este cazul, utilizând în acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua măsuri pentru ca această dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă este cazul, astfel încât Clientul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute în Contract, fară să mai îndeplinească vreo formalitate. Furnizorul va respecta instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Client în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.

2.3.1. Informare privind Protecția datelor cu caracter personal

TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum și conform legislației subsecvente în domeniu.

2.3.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către partenerul contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, reprezentanții legali sau convenționali ai partenerului contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA de către partenerul contractual al acesteia, daca este cazul (denumiți împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA la inițierea relațiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derulării acestora.

2.3.3. Temeiurile și scopurile pentru care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele cu caracter personal

2.3.3.1. Îndeplinirea obligațiilor legale ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în contextul derulării relațiilor contractuale:  gestiune administrativ-financiara; păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivarii) și arhivarea documentelor; realizarea de audituri și investigații interne; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea dumneavoastră). Pentru ideplinirea scopurilor anterior menționate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA se va baza, în măsură în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului sau de activitate.

2.3.3.2. Încheierea și desfășurarea contractului încheiat între TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și partenerul sau contractual prin raportare la specificul relației contractuale;

2.3.4. Categoriile de date cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, datele furnizate de către partenerul contractual al TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în vederea încheierii și executării contractului încheiat cu TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA (incluzând, dar fară limitare la acestea: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon), precum și date pe care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de către orice persoană, date rezultate din utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA (daca este cazul).

2.3.5. Categoriile de destinatari

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile în materie, autorităților publice locale/centrale, împuterniciților (entități care asistă TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în activitățile de prelucrare) și/sau partenerilor contractuali.

2.3.6. Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA pe durata executării contractului, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.

2.3.7. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României respectiv în state din cadrul UE/SEE.

Este posibil ca pe parcursul desfășurării activității, statele de transfer mai sus menționate să se modifice. Puteți obține o lista actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea.

2.3.8. Drepturile de care beneficiezi în contextul activităților de prelucrare

În condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiezi de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.

2.3.9. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, precum și cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest context, te poți adresa TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  la următoarea adresa: hello@drtichil.ro.

2.4. Relația TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA – angajați

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, în calitatea sa de operator de date, colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților săi, date care sunt furnizate în mod direct sau care pot rezulta în mod indirect, în cursul derulării relației de muncă.

În noțiunea de angajați sunt incluse persoanele care au încheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durată determinată sau nedeterminată, part-time etc., care sunt delegate sau detașate – inclusiv angajații puși la dispoziție de agenții de muncă temporară), care au încheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA.

2.4.1. TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților săi pentru următoarele scopuri:

– În vederea încheierii și executării contractului, pentru următoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, în vederea desfășurării relațiilor de muncă/mandat/colaborare; training; evaluarea performanțelor; verificarea modului de conformare cu politicile și reglementările interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor și bugetelor de resurse umane (“cost management”); gestionarea beneficiilor constând în tichete de masa și respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii wellness, servicii privind pensiile facultative și servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicațiile, sistemele și rețeaua de echipamente IT, potrivit atribuțiilor din fisa postului.

– În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri: conformarea cu obligațiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fără a se limita la sănătatea și securitatea în muncă) privind administrarea resurselor umane; arhivare; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitățile extra-profesionale, precum și de relațiile de rudenie; audit intern; monitorizarea accesului și asigurarea securității în incintele TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA (supraveghere video, monitorizare acces în sediu prin carduri de acces); asigurarea permanentă a condițiilor tehnice și organizatorice necesare pentru desfășurarea activității și monitorizarea disciplinei în desfășurarea atribuțiilor angajaților TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și monitorizarea resurselor și echipamentelor IT și de telecomunicații puse la dispoziția angajaților precum și asigurarea securității sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

– În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, pentru următorul scop: evenimente interne și evidențiere pozitivă/promovare în cadrul organizației.

– În temeiul consimțământului exprimat de către angajatul TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, pentru următorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselor TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, înainte ca acestea să fie făcute disponibile pe piață.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal

TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data și locul nașterii, cetățenie, semnătură, date din actele de stare civilă, date din hotărâri de divorț și/sau de încredințare a minorului, certificatele de naștere ale copiilor, telefon, email, adresă, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome – studii, date privind istoricul angajărilor, funcție, direcție, departament, date istorice privind salarizarea, măriri de salariu, bonusuri acordate, informații privind monitorizarea activității, informații privind istoricul training-urilor, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, serie și număr buletin/pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, date care denotă convingerile religioase, date privind cazierul judiciar, date privind săvârșirea de infracțiuni, date privind condamnări penale/măsuri de siguranță, date privind sancțiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta în cursul cercetărilor disciplinare, ora intrării în incintele TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, ora ieșirii din incintele TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, precum și orice alte categorii de date pe care angajații TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA ni le furnizează în mod direct.

Suplimentar categoriilor de date menționate mai sus, pentru scopul facilitării accesului la servicii medicale și de wellness pentru membrii de familie ai angajaților sau terțe persoane, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA va prelucra următoarele categorii de date aparținând soțului/soției/copiilor angajaților sau terțelor persoane: nume, prenume, adresă, telefon, email, cod numeric personal, număr și serie de buletin.

Având în vedere că datele cu carcater personal mai sus menționate nu se obțin în mod direct de la membrii de familie ai angajaților sau ale terțelor persoane și că TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA nu ar avea cum să realizeze, în mod practic, informarea acestora cu privire la activitățile de prelucrare, angajații TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA își asumă responsabilitatea să se asigure că membrii lor de familie sau terțele persoane au fost informați în mod corect și complet și că s-a obținut consimțământul acestora (în măsura în care este necesar, potrivit prevederilor legale) cu privire la activitățile de prelucrare detaliate în prezenta normă.

2.4.3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA poate dezvălui datele cu caracter personal ale angajaților către următoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, împuterniciți, alte societăți din grupul TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA autorități publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii wellness, furnizori de servicii privind pensiile facultative, furnizori de servicii de asigurări, precum și angajaților în cazul primirii unei solicitări în baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de către angajați poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în vederea gestionării raporturilor de muncă/mandat/colaborare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în calitate de angajator. Refuzul furnizării acestor date poate atrage imposibilitatea gestionării relației de muncă/mandat/colaborare și a îndeplinirii obligațiilor menționate.

2.4.5. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA în vederea prelucrării lor pe durata derulării relației de muncă/mandat/ colaborare și ulterior, conform cerințelor din reglementările interne aplicabile la nivelul TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile, inclusiv, dar fară limitare la, cerințele din materia arhivarii.

2.4.6. Transferul datelor cu caracter personal

În vederea realizării unora din scopurile mai sus-menționate, este posibil ca anumite categorii de date cu caracter personal să fie transferate în afara României. Datele pot fi transferate în state din cadrul UE/ SEE.

În măsura în care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA efectuează astfel de activități de prelucrare, își va întemeia transferul conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679/2016 și în temeiul clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană pentru a asigura nivelul necesar de securitate și confidențialitate.

Este posibil ca pe parcursul desfășurării activității, statele de transfer mai sus menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea.

2.4.7. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiază angajații și membrii de familie ai acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, angajații TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA beneficiază de următoarele drepturi:

– Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, conform celor descrise în prezentul document;

– Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;

– Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către responsabilul cu resursele umane din cadrul TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și

– Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe informații privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-menționate, angajații se pot adresa TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA prin transmiterea unui email la adresa: hello@drtichil.ro.

 

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării de cookie-uri

Paginile noastre de web utilizează cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fișier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser-ul utilizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere web (www). Aceste funcționalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor).

Când accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul tău de internet și salvat pe hard-disk-ul computerului tău, dar poți bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setărilor browser-ului tău.

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formulare on-line, se înregistrează pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt viruși, nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. În consecință, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:

– Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care un anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informațiile stocate sunt șterse;

– Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului.

Pentru mai multe informații privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, accesează pagina Politica de utilizare cookies.

Browser-ele web oferă funcționalități de setare a nivelului de securitate a informațiilor, permițând vizitatorilor să opteze ca preferințele lor să nu fie înregistrate, astfel că poți bloca utilizarea oricărui cookie prin modificarea setărilor browser-ului tău. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în majoritatea cazurilor, se accesează secțiunea „Setări”/„Internet options”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate”/„Privacy” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).

Dezactivarea opțiunii de a accepta cookie-uri poate avea ca implicații imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabilă acceptarea cookie-urilor aparținând site-urilor pe care le considerați de încredere. În orice moment doriți, aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând secțiunea „Setări”/„Safety”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate”/„Delete browsing history” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).

Vizitatorii fiecărui site aparținând TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrării (începând cu data de 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând cu data de 25 mai 2018); dreptul de opoziție la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația națională (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare), cât și în cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidentialitatii și comunicațiilor electronice, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2009/136/CE).

Pentru informații suplimentare, poți consulta următoarele documente și surse de informare publică:
– Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN;
– Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obținerea acordului, emis de către Grupul de Lucru Articolul 29 link: http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
– https://www.aboutcookies.org/
– http://www.allaboutcookies.org/
– http://www.youronlinechoices.com/
– https://iab-romania.ro/
– „Cookie”, Wikipedia.org link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie;
– „Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012 link: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf
În masura în care, pe lângă informațiile prezentate mai sus, apreciezi că îți sunt necesare clarificări suplimentare, ne poți contacta la adresa de email: hello@drtichil.ro.

  1. Confidențialitatea datelor

Confidențialitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, urmarindu-se în permanență asigurarea securității datelor și respectarea cerințelor în materie.

În consecință, confidentialitatea și securitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA și, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției datelor.

Este posibil ca angajații TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, în îndeplinirea atribuțiilor de zi cu zi, să prelucreze date aparținând clienților persoane fizice, reprezentanților legali sau convenționali ai clienților persoane juridice și ai prestatorilor de servicii/utilități cu care TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA a încheiat relații contractuale, ai împuterniciților, ai delegaților, ai acționarilor/asociaților persoane fizice etc.

Training-urile angajaților se desfășoară anual, luând în considerare întotdeauna modificările legislative. Acestea vizează aspecte privind identificarea activităților de prelucrare susceptibile să genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluări privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Partenerii contractuali ai TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA, furnizori de bunuri sau servicii care, în executarea contractului încheiat cu TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA pot prelucra date cu caracter personal, se obligă să respecte dispozițiile relevante ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal și să oblige angajații și/sau alți terți folosiți pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispoziții.

În acest context, partenerul contractual garantează că angajații și/sau alți terți folosiți pentru prestarea de Servicii au fost informați și instruiți în măsură suficientă cu privire la prevederile legale în domeniul protecției Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fară limitare la prevederile legale ale Regulamentului , la cerințele minime de securitate a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, precum și cu privire la caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către Client sau pe care ajung să le cunoască în decursul desfășurării relațiilor contractuale și că acești angajați și/sau terti s-au obligat apoi în scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal și la păstrarea secretului profesional. În plus, Furnizorul trebuie să-i instruiască conform prezentului Contract pe acești angajați și/sau terti cu privire la faptul că Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai în scopuri limitate, atât cât este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligația de a proteja Datele cu Caracter Personal rămâne valabilă pentru Furnizor și după încetarea activității ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligația să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el în orice alt mod. În special, are obligația să protejeze datele cu caracter personal la care are acces și sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA împotriva accesului neautorizat, precum și împotriva atacurilor de orice tip ale angajaților sau terților, precum și împotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. Partenerul contractual garantează că ulterior se poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate și șterse datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

Atunci când TICHIL M. IOANA – MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA – MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA inițiază prelucrări de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, ținând cont de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în special când se utilizează noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protecției datelor cu caracter personal înaintea prelucrării.

  1. Păstrarea informațiilor dumneavoastră în condiții de siguranță

Societatea își ia angajamentul de a proteja informațiile pe care ni le comunicați și protejează informațiile culese prin proceduri fizice și manageriale menite să prevină accesul neautorizat și divulgarea datelor, să mențină exactitatea datelor și să asigure utilizarea corespunzătoare a informațiilor.

Pentru culegerea sau transferul datelor de natura confidențială utilizăm criptarea Secure Sockets Layer (SSL). Criptarea SSL face că datele să poată fi descifrate numai de către noi. Aceasta măsură de securitate este în funcțiune ori de câte ori browser-ul dumneavoastră afișează o cheie neîntrerupta sau un lacăt închis (în funcție de browser) în subsolul ferestrei.

  1. Contact

Protecția Datelor

În măsura în care, pe lângă informațiile prezentate mai sus, apreciezi că iți sunt necesare clarificări suplimentare, ne poți contacta la adresa de email: hello@drtichil.ro